Бања Кежовица | Каде за Викенд

Бања Кежовица

Бањи

Бања Кежовица се наоѓа на десниот брег на реката Брегалница

Кежовица или Штипска Бања — бањски центар кој се наоѓа на десниот брег на реката Брегалница, на околу 2км југозападно од центарот на Штип, на излезот од Ново Село, кое е споено со овој град, на меѓусебна оддалеченост од околу 300 м се наоѓаат појавите на термоминералните води Кежовица и Л’џи, кои лежат на ист расед. Наоѓалиштето на овие термоминерални појави, е расположено помеѓу ридовите „Исарот“ и „Кумлако“ од левата, и „Мерите“ од десната страна на р. Брегалница. Пред 25 години, на Кежовица постоела стара каптажа, чија термоминерална вода се користела исклучиво за лековити цели. Денес на ова место постои нова бања, со уредени санитарни бањи и базени, како и центар за рехабилитација. Инаку, Кежовица како бања е позната уште од турско време, кога таа се користела за здравствени цели.


Spa Kezhovica, Кежовица, Shtip, North Macedonia

032 308 449

Сите тагови